حافظ می خورورندی کن وخوش باش ولی

                                            دام تزوير مکن چون دگران قران را

/ 0 نظر / 6 بازدید