دلم مي خواهد قلبم را منفجرکنم تا هر آنچه در آن گرفتار است بتواند ترکش گويد.
دستانم احمق،ترسووبيگانه هستند.
قلبهاي مابس بهتر از خود ما هستندوبين احساسات ما و شيوه هاي مابراي کشف اين احساسات  هزار پرده هست.
اگر کسي بتواند راه خود را از درون به بيرون بگشايد در تحولي مداوم مي زيد.يک نوسازي هر روزه خود.

/ 0 نظر / 7 بازدید