هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند
 
 رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند
 
درختان میوه خود را نمی خورند
 
 خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند
 
 ماه ، در ماه عسل شرکت نمیکند
 
 گل ، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد
 
 نتیجه :
زندگی برای دیگران ، قانون طبیعت است . . .
 
/ 0 نظر / 19 بازدید