او هنوز خود را به تمامی نمی شناسد
میلیونها سال گذشته است و او در حرکت به سوی خواسته خویش،می کوشد خود را بیشتر کشف کند
برای همین است که انسان را می آفریند

/ 0 نظر / 6 بازدید