قسم به نيمکت

که يک سرش توبودی وکتابهاوکيف

ويک سرش من و کتابها وکيف

قسم به ترکه

             نمره

                   کارنامه

                                 سوت

قسم به آشنايی قديم

قسم به آرزو

که آخرين نشان وجه اشتراک ماست

                  نمی کنم دل ازرفيق همسفر

 

/ 0 نظر / 6 بازدید