وقتی خدا به تو ميگويد؛باشه به تو همان چيزی را ميدهد که تو ميخواهی!وقتی به تو ميگه نه ؛به تويک چيزبهتر ميدهد!!.و وقتی بهت ميگه صبر کن در تدارک بهترين چيز برای توست!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید