شعری زیبا از استاد
شفیعی کدکنیطفلی به نام شادی دیریست گمشده ست

باچشمهای روشن براق

باگیسویی بلند به بالای آرزو

هرکس ازاونشانی دارد

ماراکندخبر

این هم نشان ما

یک سو خلیج فارس

سوی دگر خزر

 

/ 0 نظر / 19 بازدید