وقتی خدا به توميگه باشه؛به توهمون چيزی را ميده که توميخواهی.

وقتی به تو ميگه نه؛به تو يه چيزبهتر ميده

ووقتی بهت ميگه صبرکن؛در تدارک بهترين چيز برای توست.

/ 0 نظر / 6 بازدید