همه مادريک دنيازندگی ميکنيم ؛امادردنيای خودمان!!!

دريک دنيا در يک کشور دريک محله در يک خانه دريک خانواده با بهره هوشی يکسان با يک سطح سواد:اما هر کس دنيای خودش رادارد .تفسيرش از مسايل متفاوت است وبرخوردش هم متفاوت.

اين همه تشابه چطوراين همه تضاد را بوجود می اورد؟

/ 0 نظر / 6 بازدید