اگرپاداش؛هدف مذهب است ،اگرميهن دوستی به سودجويی خدمت ميکند،واگر آموزش وپرورش به خاطرترفيع دنبال می شود،آن گاه ترجيح می دهم که يک بی ايمان،

يک بی وطن ويک مردنادان افتاده حال باشم.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید