خاطره ۱۸ تير ۱۳۷۸و ياد دانشجويان کوی دانشگاه هميشه در ذهن ما باقی می مونه. امروز ۱۸ تيره.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید