دردی اگر داری و همدردی نداری

با چاه آنرا در ميان بگذار

                             با چاه!

غم روی غم انداختن درديست جانکاه

گفتند اينرا پيش از اين

اما نگفتند

گر همرهان در چاهت افکندند و رفتند

آنگاه دردت را کجا فرياد کن

                                آه!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید