يار دبستانی من    با من و همراه منی     چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو    رو تن اين تخته سيا   ترکه بيداد و ستم   مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما    هرز تموم علفاش    خوب اگه خوب بد اگه بد    مرده دلای آدماش

دست من و تو بايد اين   پرده ها رو پاره کنه   کی می تونه جز من و تو     درد ما رو چاره کنه؟   

/ 0 نظر / 6 بازدید