باور کردنی نيست،اما بايد بروم.

بيهوده است،زندگانی ام وازده شده،بی خود،بی مصرف،بايدهرچه زودترکلک را کندو رفت.

اين دفعه شوخی نيست.هرچه فکر می کنم هيچ چيزمرا به زندگی وابستگی نمی دهد.

هيچ چيز و هيچ کس.........  

/ 0 نظر / 7 بازدید