زخمها خوب میشوند

ولی

خوب شدن بامثل روز اول شدن خیلی فرق دارند

/ 1 نظر / 25 بازدید
حـــــ♥ــس من | Hess Man

" دلــتــنـگـی ؛ اول خــیـابـان کــوچـکـی بــود ... وقــتـی تــازه بــا تــــــو آشــنـا شــدم ، کـــم کـــم خــیـابـان بــلـنـدی شـــد ... وقــتـی فــهـمـیـدم دوســتـت دارم ، و حـــالا دلــــتـنـگـی ؛ شــهـری پـــــر از بـــــزرگــراه هـای تـــاریــک اسـت ، کــه مــــــن تــنــهـا در آنــــهـا پـــیـش مــی روم ، و تـــــــو هـــر روز از مـــــن دور تـــر مـی شـــوی ... ..................... وبتون عالیه دوسش دارم -------------- http://www.robotblog.ir سیستم اتوماتیک ارسال نظر گروهی