شمع گيرم که پس از کشتن پروانه گريست

                                      قاتل از گريه بی جاگنهش پاک نشد!!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
بهروز

سلسله موي دوست حلقه ي دام بلاست هر كه در اين حلقه نيست،فارغ ازين ماجراست گر بزنندم به تيغ در نظرش بي دريغ ديدن او يك نظر صد چو منش خون بهاست گر برود جان ما در طلب وصل دوست حيف نباشد كه دوست دوست تر از جان ماست موفق باشي.