به سراغ من اگر می آيی

        نرم وآهسته نيا...!

بشکن اين جام سکوت 

           که درين تنهايی

                                     جان به لب آمده است 

/ 2 نظر / 6 بازدید
بهار

اما من تازگيا خيلی سکوت دوست دارم.

...

مگه حرف که بزني چی ميشه؟هيچی.فقط انگشت اتهام به سمتت نشونه ميره.