دوستان خوب مانند ستاره ها هستند؛حتی وقتی نمی بينشان خيالت راحت است که سر جايشان هستند. 

/ 0 نظر / 6 بازدید